Hei kanns du däi Cercle nach fir d’AG umellen. Et geet duer wann dat ee pro Cercle mescht.

Wanns du dech fir d’Iesse wells umellen, da muss du dat nach eng kéier eenzel maachen.

Fir Allgemenges zu der AG