Problemer mat der Bréifwal

Falls mir nach eng Reckfro hätten.