CELB

Cercle des Étudiants Luxembourgeois à Bruxelles

http://www.celb.lu

Den Cercle des Etudiants luxembourgeois à Bruxelles, CELB, ass mat sengem iwwer 600 Memberen den gréissten letzebuerger Studentencercle. Activ zu Letzebuerg an zu Bréissel organiseiren mier regelméisseg sportlech Akitvitéiten, culturell Visiten an flott Soiréen fier eisen Memberen hiert Studentenliewen esou interessant wei meiglech ze gestalten. Esou regroupéiren mier d'Letzebuerger Studenten zu Breissel, sin Uspriechpartner bei Onkloerheeten an Froen an propéiren eis Memberen esou gudd wei méiglech an d'Breisseler Studentenliewen ze intégreiren.

LU29 0019 2755 4470 3000 BCEELULL


Contact