CELB

Cercle des étudiant.e.s luxembourgeois.e.s à Bruxelles

De Cercle des étudiant.e.s luxembourgeois.e.s à Bruxelles, CELB, ass mat sengen iwwer 600 Memberen de gréisste Studentecercle. Aktiv zu Lëtzebuerg an zu Bréissel organiséiere mir reegelméisseg sportlech Aktivitéiten, kulturell Visitten a flott Soiréeë fir eise Memberen hiert Studenteliewen esou interessant wéi méiglech ze gestalten. Esou regroupéiere mir d'Lëtzebuerger Studenten zu Bréissel, sinn Uspriechpartner bei Onkloerheeten a Froen a probéieren eis Memberen esou gutt wéi méiglech an d'Bréisseler Studenteliewen ze integréieren.

LU29 0019 2755 4470 3000 BCEELULL


Contact: