Feedback zum Student fir 1 Dag –
Luxembourg Edition

Allgemeng Froen:

Wéi ass deng allgemeng Meenung zum "Student fir 1 Dag"?

1 Stär = ganz schlecht; 5 Stären = ganz gutt