Sf1D2024 - Feedback - Cercle
6
(1 = ganz schlecht, 10 = perfekt)