Feedback fir d’Studentefoire 2022

Wann dir wëllt kennt dir eis matdeele vu wéi engem Cercle dir sidd. Dir kënnt de Feedback awer och anonym ausfëllen.

ALLGEMENG FROEN ZU DER STUDENTEFOIRE 2022