Feedback zum virtuelle Student fir 1 Dag

Allgemeng Froen:

Wéi ass deng allgemeng Meenung zum "Virtuelle Student fir 1 Dag"?

1 Stär = ganz schlecht; 5 Stären = ganz gutt