Leider ass d'Umeldung fir d'Iessen eriwwer.
Fir Allgemenges zu der AG