Umeldung fir de virtuelle Student fir 1 Dag 2021

Du bass zum Schluss vun denger Lycéeszäit ukomm an du frees dech wou s du dono studéiere goe solls? Du wëlls Informatiounen zu verschiddene Studentestied a wëlls wëssen wat zum Studenteliewe dozou gehéiert? Dann mëll dech bei eisem virtuelle Student fir 1 Dag un!

Op dëser Säit kanns du dech fir de virtuelle Student fir 1 Dag 2021 umellen. Weider Infoe fënns du op eiser Säit vum virtuelle Student fir 1 Dag!

Bei Froe sti mir dir gären zur Verfügung. Du kanns dech per Mail un email hidden; JavaScript is required, iwwert Facebook oder iwwert Instagram bei eis mellen.


Umeldunge sinn zou!