Skip to main content

Du studéiers am Ausland oder kenns aus dem Ausland a studéiers elo zu Lëtzebuerg an hues dech gefrot wéi genau d’prise en Charge mat de Gesondheetskäschte funktionéiert?

Dann ass des Broschür, déi mir an zesumme mat der Chambre de Salariés ausgeschafft hu, genau dat richteg fir dech. Hei fënns du Erklärungen zu dësem Thema. Des ass a 4 verschiddene Sproochen erhältlech. 🇱🇺🇫🇷🇩🇪🇬🇧

 

🇱🇺 Studéieren am Ausland oder zu Lëtzebuerg: Wéi verleeft d’prise en charge vun de Gesondheetskäschten?

🇫🇷 Étudier à l’étranger ou au Luxembourg: Comment se faire rembourser ses soins de santé ?

🇩🇪 Studieren im Ausland oder in Luxemburg: Wie erfolgt die Kostenübernahme für die Gesundheitsversorgung?

🇬🇧 Studying abroad or in luxembourg: How are health care costs covered?