Job Portal

Learn Luxembourgish: Luxembourgish Teacher

Learn Luxembourgish is looking to expand its team of freelance Luxembourgish teachers.
eachers are able to teach via Skype, from their own homes at days and times that suit them.
The amount of teaching hours are flexible, too, ranging from one to six hours per week.

Typ: Deelzäit
Entreprise: Learn Luxembourgish
Online säit: 22. March 2017
Bewerbungsschluss: 01. July 2017
Méi Détailer

Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: International Computer and Information Literacy Study

Am Kader vun der ICILS-Sutdie 2018 sicht den Minitère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse fir den Zäitraum vum 08. bis 28. Mee 2017 6 studentesch Hëllefskräft

Typ: Deelzäit
Entreprise: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Online säit: 18. February 2017
Bewerbungsschluss: 08. May 2017
Méi Détailer

Maisons d’Enfants de l’Etat (MEE): Hausaufgabenhëllef an Nohëllefcoursen

D’Staatlech Kannerheemer brauchen ëmmer erëm motivéiert Studenten, déi bereet sinn, fir de Kanner am Grondschoulalter, déi an eisen Foyer’en liewen, bei den Hausaufgaben ze hëllefen. Och eis Jugendlech brauchen regelméisseg Nohëllef an deem engen oder aneren Fach.
Mir hunn ee Pool vun Studenten, déi mir bei Bedarf kontaktéieren.

Typ: Deelzäit
Entreprise: Maisons d’Enfants de l’Etat (MEE)
Online säit: 26. January 2017
Bewerbungsschluss: --/--/----
Méi Détailer

Ecole privée Fieldgen: Chimiesproff

De Fieldgen sicht ee Chimiesproff (Ee Biolog ass och erwënscht), entweder fir
lo direkt, fir am Laf vum Joer oder eréischt fir d'Rentrée 2017.

Typ: Job
Entreprise: Ecole privée Fieldgen
Online säit: 08. September 2016
Bewerbungsschluss: 31. August 2017
Méi Détailer

Fondation IDEA asbl: Offre de stage

IDEA est un laboratoire d'idées autonome, pluridisciplinaire et ouvert, créé à l'initiative de la Chambre de Commerce, qui a pour mission de mener des réflexions en faveur du développement du Luxembourg et de l'intérêt économique général du pays. Constitué sous forme d'association sans but lucratif, IDEA souhaite contribuer à l'amélioration de la qualité du débat socio-économique, d'une part, en l'alimentant par des analyses socio-économiques et, d'autre part, en proposant des pistes novatrices pour relever les grands défis d'avenir.

Typ: Stage
Entreprise: Fondation IDEA asbl
Online säit: 29. August 2016
Bewerbungsschluss: 31. March 2017
Méi Détailer

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.